O firme

Spoločnosť DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o., so sídlom v Komárne, Dunajské nábrežie 14, bola založená zápisom do obchodného registra dňa 05.12.2006. V minulosti bol výrobný program spoločnosti orientovaný na prvotné spracovanie dreva. V programovom období 2007 - 2013 sa spoločnosť stala úspešným riešiteľom dvoch výskumno-vývojových projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ktorých realizácia prebieha s podporou EÚ aj v súčasnosti.

Hlavné zameranie firmy:

 • poľnohospodárska a lesnícka výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania a ďalšieho predaja
 • pilčícke práce, manipulácia a približovanie dreva
 • zakladanie, výsadba a údržba verejnej zelene
 • výroba piliarska, opracovanie, hobľovanie, sušenie a kálanie dreva
 • výroba dosák, hranolov a priziem
 • výroba drevených obalov a paliet
 • výroba pilinových brikiet, peliet a štiepok
 • poradenstvo a konzultácie v oblasti energetiky v rozsahu voľnej živnosti
 • výskumno-vývojová činnosť v oblasti pestovania a spracovania dreva
 • výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW


Spoločnosť HYDROGEN SLOVAKIA s.r.o., so sídlom v Komárne, Dunajské nábrežie 1159/5, bola založená so zápisom do obchodného registra dňa 02.07.2010. Jedná sa o konzultačno-poradenskú firmu, ktorá sa zaoberá prípravou projektov, technologickým poradenstvom a sprostredkovaním technológie v oblasti obnoviteľných zdrojov, ako aj výskumom a vývojom v oblasti rozvoja obnoviteľných zdrojov energie. Jej činnosť sa sústredí hlavne na energetické využívanie hydrogénu.

Ďalšie služby žiadateľa zahrňujú vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti (feasibility study), rozbor nákladov, organizovanie informačných podujatí a exkurzie pre miestne úrady a iné rozhodujúce subjekty a pre malých a stredných podnikateľov.

Predmet činnosti:

 • výskum a vývoj v oblasti rozvoja obnoviteľných zdrojov energie
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov energie
 • podnikateľské poradenstvo
 • ekonomické, organizačné a účtovné poradenstvo
 • organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti


Spoločnosť INNOVATIVE PROJECT s.r.o., so sídlom v Komárne, Dunajské nábrežie 14, bola založená zápisom do obchodného registra dňa 15.05.2008. Odvtedy pravidelne tvorí zisk a disponuje kladnými referenciami od doterajších obchodných partnerov. V súčasnosti sa spoločnosť zaoberá najmä podnikateľským poradenstvom, poradenskou, konzultačnou a výskumnou činnosťou inovatívnych technológií, najmä v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov energie.

Predmet činnosti:

 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov energie
 • zabezpečovanie technologického poradenstva vo väzbe na výskum rozvoja využívania obnoviteľných zdrojov energie uplatnením výsledkov výskumných prác v týchto oblastiach
 • výroba strojov pre čističky odpadových vôd a bioplynové stanice
 • výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
 • výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW


Nezisková organizácia Green Energy Storage Consulting, n.o. (GESC, n.o.) bola založená tým účelom, aby v záujme tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva ako aj vytvárania environmentálne uvedomelého správania sa jednotlivcov, podporovala poskytovaním všeobecne prospešných služieb v oblasti obnoviteľných zdrojov energie rozšírenie inovatívnych metód výroby a uskladnenia obnoviteľnej energie. Svoju činnosť vykonáva na území Slovenskej republiky i v zahraničí, vyvíja vzájomnú spoluprácu so zahraničnými organizáciami.

GESC, n.o. poskytuje všeobecne prospešné služby voľne dostupné pre každého záujemcu na všetkých miestach pôsobnosti neziskovej organizácie, a to predovšetkým nasledovné činnosti:

 • poradenská, sprostredkovateľská, reklamná a konzultačná činnosť v oblasti obnoviteľných zdrojov energií,
 • organizačná činnosť v oblasti obnoviteľných zdrojov energií,
 • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
 • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
 • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 • zlepšenie komunikačných tokov, rozvíjanie spoločného obsahu, zabezpečenie viacjazyčných zdrojov informácií a podpora vzájomného porozumenia komunít,
 • podpora aktivít pri príprave plánov, štúdií a organizovaní školení v oblasti obnoviteľných zdrojov energií.


Realizované projekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007 - 2013:

HUSK/1001/1.1.2/0049:
RES-Clu - Establishment of Renewable Energy Storage Clusters (RES-Clu)
Zriadenie klastrov pre podporu podnikov zaoberajúcich sa možnosťami uskladnenia obnoviteľných zdrojov energie. www.gesc.sk

HUSK/1101/1.2.1/0358:
EnviroVid - Získavanie energie pre malé obce pomocou pyrolýzy zo zmesí poľnohospodárskych vedľajších produktov a odpadov. www.envirovid.eu
Globálnym cieľom projektu je vyriešenie problémov okolo nakladania s poľnohospodárskymi vedľajšími produktmi a zároveň riešenie problému energetickej závislosti na regionálnej úrovni.

Nezisková organizácia Dry Fermentation Biogas, n.o., so sídlom: Ul. gen. Klapku 2962/32, 94501 Komárno, IČO: 45736791 vznikla dňa 29.9.2011 na základe rozhodnutia Obvodného úradu v Nitre podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení.

Dry Fermentation Biogas, n.o. poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

 • poradenská, sprostredkovateľská, reklamná a konzultačná činnosť v oblasti obnoviteľných zdrojov energií;
 • organizačná činnosť v oblasti obnoviteľných zdrojov energií;
 • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby;
 • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva;
 • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti;
 • zlepšenie komunikačných tokov, rozvíjanie spoločného obsahu, zabezpečenie viacjazyčných zdrojov informácií a podpora vzájomného porozumenia komunít;
 • podpora aktivít pri príprave plánov, štúdií a organizovaní školení v oblasti obnoviteľných zdrojov energií;
 • cezhraničná spolupráca so subjektmi pôsobiacimi v danej oblasti;
 • oboznamovanie širokej verejnosti s inovatívnou technológiou výroby bioplynu.


Realizované projekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007 - 2013:

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie s cieľom ochrany životného prostredia. www.dfbiogas.sk
Hlavným cieľom projektu je podpora vývoja spojeného s obnoviteľnými zdrojmi energie, hlavne v oblasti vyžívania biomasy ako obnoviteľného zdroja energie s dôrazom na výrobu bioplynu netradičnou metódou - suchou fermentáciou biomasy.

Zhodnocovanie CO2, odpadovej vody a tepla z odpadu bioplynovej stanice pomocou uzavretého cyklu. www.algaeslovakia.sk
Globálny cieľ: Posilnenie konkurencieschopnosti prihraničného regiónu pomocou inovatívneho a medzinárodne významného technologického riešenia, resp. zužitkovanie odpadov z výroby na ochranu životného prostredia (napr. kvalita ovzdušia, vody).

Dry Fermentation Biogas, n.o.Výskumno - vývojové stredisko Kolárovo - Částa

Na mieste terajšieho Výskumno-vývojového strediska v Kolárove - Částe bola v minulosti prevádzkovaná živočíšna farma. V areáli sú v súčasnosti realizované výskumno-vývojové projekty v oblasti energie a energetiky, ochrany životného prostredia využívajúce inovatívne technológie a obnoviteľné zdroje energie.

Existujúce a už fungujúce zariadenia:

- 207 kW slnečná elektráreň pripojená k sieti
- 1,6 kW Veterno-solárny akumulačný systém
- 100 kW/600 kWh VRB ESS zariadenie slúžiace na akumuláciu elektrickej energie
- 10 kW vodíkový akumulačný systém

Projekty v štádiu realizácie:

- Univerzálna pyrolyzačná linka, ktorá slúži na výrobu pyrolýzneho plynu, následne elektrickej a tepelnej energie z rôznych druhov biomasy
- Dry fermentor ROTUNDA - Kontinuálna bioplynová stanica so suchou fermentáciou
- Bioplynová stanica so suchou fermentáciou na energetické zhodnocovanie komunálneho a poľnohospodárskeho odpadu www.dfbiogas.sk
- Inovatívna technológia na pestovanie rias, ktorá zužitkuje vedľajšie produkty z bioplynovej stanice - perkolát, CO2, a teplo - s cieľom ochrany životného prostredia www.algaeslovakia.sk


Technológie využívajúce OZE sú dôležité z hľadiska ochrany životného prostredia, znížia sa emisie škodlivých látok, CO2 a iných plynov spôsobujúcich skleníkový efekt a tým zmenu klímy.


Výskumno-vývojové stredisko Kolárovo/Částa (fotogaléria)
30.09.2015


Copyright © 2006 - 2015 greenprojekt.sk
Design: g.biz