Projekty

Úzko spolupracujeme s poradenskou firmou PROJEKTSERVIS s.r.o., ktorá je zameraná na vypracovávanie projektov na čerpanie financií zo štrukturálnych fondov EÚ, hlavne v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007- 2013 a 2014 - 2020, cez ministerstvo pôdohospodárstva.

Takisto sú Vám k dispozícii s prípravou projektov čerpania prostriedkov cez ostatné ministerstvá, ako ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, ministerstvo hospodárstva, ministerstvo životného prostredia, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstvo financií. V tejto oblasti spolupracuje s verejným sektorom, právnickými a fyzickými osobami.DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o.
názov projektu: Vývoj univerzálnej pyrolyzačnej linky na rôzne druhy biomasy www.drevoprojekt.sk

miesto realizácie projektu: Nitriansky kraj, Okres Komárno, Kolárovo

Dátum začatia realizácie: 06/2010
Dátum ukončenia realizácie: 2/2014

Výška poskytnutého príspevku: 814.380,80 EUR
Riadiaci orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra www.siea.sk

Cieľ projektu:
Zostavenie technického riešenia na využívanie obnoviteľných energetických zdrojov v procese pyrolýzy na úrovni úžitkového vzoru

Špecifický cieľ projektu:

- výskum a vyhotovenie kombinovaného obrábacieho a dávkovacieho zariadenia pre spracovanie biomasy - drevného odpadu a slamy
- vývoj optimálneho postupu a receptúry na spaľovanie biomasy v reaktore pyrolýzy
- získanie poznatkov pre efektívne priemyselné zhodnotenie druhotných surovín

Stručný popis projektu:

V rámci projektu prebiehal priemyselný výskum, ako aj experimentálny vývoj za účelom zdokonaliť technologické riešenie pyrolytického systému na úrovni úžitkového vzoru resp. patentu, ktorý umožní využívaťako vstup do pyrolyzačného procesu rôzne druhy biomasy. Realizovať predkladaný projekt bolo vhodné z dôvodu vývoja univerzálnej pyrolyzačnej linky s ktorou bude možné využívať rôzne druhy biomasy, napr. slamu v pyrolyzačnom procese, na rozdiel od terajších technických zariadení - pyrolyzérov, s ktorými je možné využívať jedine drevnú biomasu. Projekt prispel k vytvoreniu zariadenia, v ktorom je možné kombinovať rôzne vstupy organického pôvodu.

Po realizácii projektu boli výsledky a výstupy projektu prihlásené ako úžitkový vzor a patent na Úrade priemyselného vlastníctva SR:
1. Zariadenie na prípravu a dávkovanie biomasovej zmesi pre pyrolýzne procesy
2. Spôsob prípravy biomasovej zmesi, biomasová zmes a jej použitienázov projektu: Výroba čistej energie - Pyrosolar www.drevoprojekt.sk

miesto realizácie projektu: Nitriansky kraj, Okres Komárno, Kolárovo

Dátum začatia realizácie: 3/2011
Dátum ukončenia realizácie: 6/2012

Výška poskytnutého príspevku: 810.726,80 EUR
Riadiaci orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra www.siea.sk

Stručný popis projektu:
Predmetom projektu bola výstavba kombinovanej elektrárne na slnečnú energiu a biomasu s celkovým inštalovaným výkonom zodpovedajúcim OZE 0,407 MW.

Táto inštalácia sa skladá z:
- fotovoltaického parku s trackermi - 0,207 MW,
- zariadenia KVET - 0,200 MW (0,035 MW elektrický a 0,165 MW tepelný)

Projekt vo veľkej miere napomáha k ochrane životného prostredia, keďže premena slnečnej energie na elektrickú je ekologicky čistá, neprodukujúca žiaden toxický odpad, plyn, popolček ani hluk. Pri realizovaní projektu sa vypúšťanie emisií CO2 zníži ročne min. o 95 ton, čo je významný prínos k ochrane životného prostredia a trvalej udržateľnosti. Energia vynaložená na výrobu FV článkov sa vráti za 1,5 - 3 roky pri dlhej životnosti FVE, ktorá môže byť 25 až 30 rokov s potrebou minimálnej údržby.

Absolútna hodnota výroby energie z OZE: 1 873 MWh/rok.

Realizáciou projektu nastáva úspora energie v porovnaní KVET a samostatnej výroby tepla a elektriny z dreva a to 1 695 GJ/rok. Projekt mal kladný dopad aj na tvorbu pracovných miest, čo je dôležitý aspekt, keďže boli projektom vytvorené 2 nové pracovné miesta. Jedná sa o prvú kombinovanú elektráreň svojho druhu na Slovensku. Tým projekt prispel k zvýšeniu miery informovanosti spoločnosti o využití OZE, čo môže mať za následok zvýšenie záujmu o podobné projekty.

Miesto realizácie projektu sa nachádza v časti katastra mesta Kolárovo, okres Komárno. Pozemok je napojený na cestnú komunikáciu a je na ňom dostupné vzdušné vedenie 22 kV. Pozemok je rovinatý, čo je výhodné z pohľadu charakteru investície. Pri nerovnom teréne by bol dopad slnečných lúčov nerovnomerný, čo by mohlo mať za následok zníženie celkového výkonu elektrárne.

Hlavnou výhodou zvoleného umiestnenia projektu je však juhozápadná poloha pozemku a jeho lokalizácia v katastri mesta Kolárovo, kde priemerné slnečné žiarenie patrí medzi najvyššie na území Slovenska, vyše 1200 kWh/m2 za rok pri normálnych, priemerných poveternostných podmienkach.

Pyrolýza je tepelný rozklad biomasy bez prístupu splyňovacích médií (kyslík, vzduch, oxid uhličitý). Bežná pyrolýza spočíva v zohrievaní biomasy (ktorá je často rozdrvená a dodávaná do reaktora) za neprítomnosti vzduchu na teplotu 300 - 500 oC, až do doby kým z nej neuniknú všetky prchavé látky. V mnohých krajinách sveta sa dnes drevené uhlie vyrába pyrolýzou.INNOVATIVE PROJECT s.r.o.
názov projektu: Dry fermentor ROTUNDA

miesto realizácie projektu: Nitriansky kraj, Okres Komárno, Kolárovo

Dátum začatia realizácie: 02/2012
Dátum ukončenia realizácie: 01/2015

Výška poskytnutého príspevku: 926.398,15 EUR
Riadiaci orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra www.siea.skCieľ projektu (výsledky projektu):
Cieľom projektu je výskum a vývoj technického riešenia na využívanie obnoviteľných energetických zdrojov - biomasy prostredníctvom suchej fermentácie na úrovni úžitkového vzoru.

Špecifické ciele (výsledky projektu):
- výskum technologického postupu suchej fermentácie
- vývoj a vyhotovenie prototypu suchého fermentora ROTUNDA
- podpora pozitívnych vplyvov výskumu a vývoja na životné prostredie
- získanie poznatkov na efektívne priemyselné zhodnotenie biomasy

Suchá fermentácia - proces anaeróbnej digescie, ktorý môže prebiehať až do obsahu sušiny 60 %. Hlavnou výhodou je, že výstupný digestát má vyšší podiel sušiny a ľahšie sa spracováva kompostovaním. Ďalšou výhodou je, že suchá fermentácia dokáže spracovať aj suroviny, ktoré sú pre mokrú fermentáciu problematické (napr. piliny z podstielok tvoria pri mokrej fermentácii ťažko čerpateľné krusty).

V súčasnosti dostupných technológiách prebieha výroba bioplynu prostredníctvom suchej fermentácie vo fermentoch, ktoré majú tvar garáže. V každom fermentore prebieha výroba bioplynu samostatne po dobu 4-5 týždňov. Po uplynutí fermentačného procesu v jednotlivých fermentoroch, sa "garáž" otvorí a pomocou nakladača sa vyskladňuje sfermentovaná biomasa a napĺňa novou surovinou. Tým sa proces výroby bioplynu prerušuje, t.j. je nekontinuálna a fermentačný proces musí začať odznova.

Po ukončení projektu bude prístupné technologické riešenie pre kontinuálnu suchú fermentáciu, pri ktorom nie je treba výrobný proces prerušovať. Dávkovanie vstupnej biomasy s podielom suchého materiálu cca. 40% z objemu biomasy, ako aj vyskladnenie sfermentovanej biomasy bude prebiehať kontinuálne, t.j. bez prerušenia výrobného procesu bioplynu. V rámci projektu prebiehal priemyselný výskum technologického riešenia a následne experimentálny vývoj technologického zariadenia, ktorého výsledkom bude prototyp. Vyhotovenie prototypu zrealizuje na základe zmluvnej spolupráce firma pôsobiaca v oblasti výskumu OZE. Žiadateľ si dal výsledný prototyp patentovať.HYDROGEN SLOVAKIA s.r.o.
názov projektu: Veterno-solárny elektrický akumulačný systém

miesto realizácie projektu: Nitriansky kraj, Okres Komárno, Kolárovo

Dátum začatia realizácie: 01/2011
Dátum ukončenia realizácie: 12/2014

Výška poskytnutého príspevku: 1.996.228,17 EUR
Riadiaci orgán: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚProjektový partner: Žiadateľ, HYDROGEN SLOVAKIA s.r.o. má uzatvorené partnerstvo so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, ktorá je vrcholnou vzdelávacou a vedeckou ustanovizňou.

Cieľ projektu: Zvyšovanie miery spolupráce podniku a akademickej sféry pri aplikovanom výskume komplexného systému na akumulovanie na dodávku elektrickej energie z OZE.

Špecifický cieľ projektu: Aplikovaný výskum na získanie poznatkov o spoľahlivom postupe pre vyrovnanú dodávku elektrickej energie z OZE.

Tento projekt bol zameraný na aplikovaný výskum - kritický prieskum zameraný na získanie nových poznatkov a zručností pre vývoj nového postupu na dodávku spoľahlivej energie do elektrickej siete získanej kombináciou veternej a slnečnej energie, akumuláciou rôznymi spôsobmi a následnou spätnou premenou na el. energiu. Využitím získaných poznatkov a zručností bol zostavený postup dodávky el. energie, schopný dodať v požadovanom čase požadované množstvo energie a tým dodávať úplne vyrovnaný výkon, alebo kopírovať krivku dennej spotreby el. energie určitého celku.

Predmetom projektu bolo aj zostavenie spoločného výskumného centra, čo zahŕňa vytvorenie zložitého systému akumulácie a dodávky elektrickej energie (Veterno-solárny elektrický akumulačný systém), ktorý bol potrebný na priemyselný výskum najmä na overenie základov postupu.

BiogasAccepted je projekt spolufinancovaný zo zdrojov Programu IEE (Inteligentná Energia Európa). Programu "Inteligentná Energia-Europa" sa zameriava na odbúravanie netechnologických prekážok, ktoré bránia rozširovaniu efektívnemu využitiu energie a zavedenie OZE.
Hlavným cieľom projektu BiogasAccepted je vytvoriť nástroj alebo pomôcku na zvýšenie prijatia bioplynu širokou verejnosťou tak isto ako osloviť regionálnych činiteľov a spotrebiteľov, prevádzkovateľov staníc, susedov a miestnych politikov. Nové a plánované bioplynové projekty aplikovaním nástrojov ako verejné prezentácie, diskusie a debaty posilnia interakciu medzi miestnymi autoritami a občanmi.
Na projekte spolupracuje 7 partnerov pochádzajúci z 6 rôznych Európskych národov: Studia - študijné centrum pre medzinárodnú analýzu (Schlierbach, Rakúsko) a Profactor GmbH (Steyr, Rakúsko), Fondazione Nord Est (Benátky, Taliansko), Maďarské Bioplynové Združenie (Szeged, Maďarsko), Chemická fakulta - Univerzita v Barcelone (Španielsko), Výskumno-realizačný ústav obnoviteľných zdrojov energie (Komárno, Slovensko) a Baltické Centrum Obnoviteľnej Energie (Varšava, Poľsko). Projekt bol schválený v októbri 2007 a trvá 30 mesiacov do marca 2010.

Očakávané výsledky:
- Štandardizovaná pomôcka na zvýšenie akceptácie bioplynu na webovej stránke v   angličtine a v národnom jazyku 6 partnerských krajín. Tento nástroj poskytne finančne   nenáročné riešenie s cieľom urýchľovať trhovú orientáciu a nárast trhu.
- On-line pomôcka pre prevádzkovateľa bioplynovej stanice: rôzne typy bioplynových   staníc s presnou technickou definíciou aplikovateľné v 6 regiónoch.
- On-line hodnotenie, príručky a odporúčanie na vhodné využitie.
- Príručka k regionálnym zásadám integrovania bioplynu bude obsahovať skúsenosti a   výsledky projektových aktivít (aplikácia nástrojov na podporu akceptácie, diskusie,   debaty za okrúhlym stolom, SWOT analýza) a je smerovaná na tvoriteľov európskej   politiky.
- Zvýšená akceptácia a využitie obnoviteľnej energie na miestnej úrovni.


Dry Fermentation Biogas, n.o.Výskumno - vývojové stredisko Kolárovo - Částa

Na mieste terajšieho Výskumno-vývojového strediska v Kolárove - Částe bola v minulosti prevádzkovaná živočíšna farma. V areáli sú v súčasnosti realizované výskumno-vývojové projekty v oblasti energie a energetiky, ochrany životného prostredia využívajúce inovatívne technológie a obnoviteľné zdroje energie.

Existujúce a už fungujúce zariadenia:

- 207 kW slnečná elektráreň pripojená k sieti
- 1,6 kW Veterno-solárny akumulačný systém
- 100 kW/600 kWh VRB ESS zariadenie slúžiace na akumuláciu elektrickej energie
- 10 kW vodíkový akumulačný systém

Projekty v štádiu realizácie:

- Univerzálna pyrolyzačná linka, ktorá slúži na výrobu pyrolýzneho plynu, následne elektrickej a tepelnej energie z rôznych druhov biomasy
- Dry fermentor ROTUNDA - Kontinuálna bioplynová stanica so suchou fermentáciou
- Bioplynová stanica so suchou fermentáciou na energetické zhodnocovanie komunálneho a poľnohospodárskeho odpadu www.dfbiogas.sk
- Inovatívna technológia na pestovanie rias, ktorá zužitkuje vedľajšie produkty z bioplynovej stanice - perkolát, CO2, a teplo - s cieľom ochrany životného prostredia www.algaeslovakia.sk


Technológie využívajúce OZE sú dôležité z hľadiska ochrany životného prostredia, znížia sa emisie škodlivých látok, CO2 a iných plynov spôsobujúcich skleníkový efekt a tým zmenu klímy.


Výskumno-vývojové stredisko Kolárovo/Částa (fotogaléria)
30.09.2015


Copyright © 2006 - 2017 greenprojekt.sk
Design: g.biz