Hlavná stránka  |  O firme  |  Projekty  |  Kontakty  Ak Vás zaujíma práve táto téma, kontaktujte našich odborníkov.


Čo je to spaľovanie?

Horenie, alebo spaľovanie je oxidačný proces, pri ktorom vzniká svetlo a teplo.

Spaľovanie v minulosti

Človek využíva oheň už odpradávna. Najprv musel čakať na blesk, no postupne prišiel na spôsob, akým si ho vytvoriť a udržiavať umelo. Je to teda niečo, bez čoho sa síce prežiť dá, ale vieme si to len veľmi ťažko predstaviť. Človek pri otvorenom ohni spaľoval kúsky dreva, konáre, všetko čo našiel vo svojom okolí, v prírode - dnes nazývanú biomasu. Pri otvorenom ohni však účinnosť spaľovacieho procesu je asi 2%. Súvisí to s tým, že väčšia časť energie uniká bez úžitku. Neskôr vyvinuté spaľovacie kotle sa vyznačujú podstatne vyššou účinnosťou až 90%. Človek časom začal používať fosílne palivá, potom zaviedol ústredné kúrenie, čo je veľmi pohodlným riešením.Spaľovanie dnes a v budúcnosti

Prečo sa potom chceme vrátiť k spaľovaniu biomasy?
Používaním fosílnych palív sme do takej miery znečisťovali naše životné prostredie, že sme prinútení nájsť alternatívne riešenia. Začali sme hľadať energeticky efektívnejšie a environmentálne prijateľné spôsoby získavania energie.

V budúcnosti využitie biomasy na energetické účely nebude len alternatívou ale nutnosťou.

Vedeli ste, že rodinný dom s priemernou ročnou spotrebou 3 300 m3 zemného plynu zaťažuje ovzdušie s 6t CO2 (oxidom uhličitým)? Pri spaľovaní biomasy sa však nepočíta s CO2 emisiou, to nazývame nulová emisia.Nulové emisie

Nulové emisie úzko súvisia s fotosyntézou, pričom rastliny zabezpečujú svoju potrebu energie k životu premieňaním oxidu uhličitého a vody. Pri spaľovaní biomasy vznikajú rôzne plyny, vrátane oxidu uhličitého. Tento proces je cyklicky uzatvorený, pretože vznikajúci oxid uhličitý je vstupnou látkou pre rastúcu novú biomasu. Proces môžeme nazývať CO2 neutrálnou, keďže iba toľko oxidu uhličitého sa vypúšťa do ovzdušia koľko spaľovaná biomasa pri svojom raste spotrebuje.
Výber vhodného kotla

Dnes sú k dispozícii dostatočne kvalitné a spoľahlivé technológie umožňujúce spaľovanie prakticky všetkých druhov biomasy s vysokou účinnosťou. Ako biopalivo môžeme používať nielen pelety vyrobené z dreva či z poľnohospodárskeho odpadu, ale existujú technológie na priame spaľovanie biomasy ako drevo, drevný odpad alebo obilná či repková slama. Pri výbere kotla musíme brať do úvahy dané konkrétne podmienky, hlavne dostupný zdroj paliva. Ak si vyberieme pelety, môžeme si vybrať zo širokej ponuky kompletne komfortných a automatizovaných spaľovacích zariadení.Spaľovanie peliet

Kotle na spaľovanie peliet sú vhodné tak na vykurovanie domácností, rodinných domov, menších panelových jednotiek, škôl, úradov, ako aj podnikateľských prevádzok s výkonom až do cca. 300kW.

Pri používaní peliet ako paliva sa dá dosiahnuť minimálna náročnosť, až automatizácia obsluhy celého systému vykurovania. Zo zásobníka môžu byť pelety pomocou závitovkového dopravníka automaticky podávané priamo do kotla na základe údajov izbového termostatu. Celoročná zásoba peliet potrebná na vykúrenie rodinného domu má objem asi 8 m3 a hmotnosť 5 ton. Môže byť uskladnená v osobitnej miestnosti, alebo v zásobníku priamo v dome, prípadne v jeho blízkosti.

Ročné náklady na vykurovanie rodinného domu s priemernou spotrebou tepla 100GJ


* V závislosti od zloženia peliet
** Ceny sú s DPH bez ostatných nákladov ako uskladnenie, mesačný fix, atď
Ponúkame Vám výbornú technológiu na spaľovanie peliet.
Kotol na biomasu

www.carborobot.hu

Kotle Carborobot sú automatické nízkotlakové teplovodné kotle s otočným roštom. Tieto kotle na biomasu sú vhodné tak na vykurovanie domácností, rodinných domov, menších panelových jednotiek, škôl, úradov, ako aj podnikateľských prevádzok. Kotle zaručujú najlacnejšie a k životnému prostrediu najšetrnejšie vykurovanie s vysokou účinnosťou spaľovania. Ďalšou výhodou týchto kotlov je, že sa dajú dopredu na niekoľko dní naplniť vykurovacím palivom. Kotle boli pôvodne vyvinuté na spaľovanie uhlia a neskôr prerobené tak, aby dokázali okrem uhlia spaľovať najmä alternatívne pelety, kusové drevo ale aj brikety.
Priame spaľovanie slamy

Pelety sú vhodným palivom hlavne pre menšie kotle až do výkonu cca. 100kW, kým priame spaľovanie slamy je vhodným riešením pre spotrebiteľov s väčším tepelným dopytom (nad 100kW až do niekoľkých MW). Veľké kotolne spaľujúce slamu sú zvyčajne napojené na centralizovaný systém zásobovania teplom celých obcí alebo poľnohospodárskych podnikov. Niekoľko stoviek takýchto zariadení sa používa vo Veľkej Británii, Dánsku, Rakúsku a iných krajinách. Výhrevnosť slamy je 15,5 (pri vlhkosti 15%) - čo je vyššie ako výhrevnosť hnedého uhlia. Pri pohľade na polia je evidentné, že milióny ton slamy zostávajú bez úžitku. Na základe skúseností z vyspelých krajín vyplýva, že z polí je možné zozbierať až 35% odpadov bez toho, aby to malo nepriaznivý dopad na kvalitu pôdy a budúcu rastlinnú produkciu. Slama dodávaná do spaľovní musí vyhovovať istým požiadavkám. Hlavne obsah vlhkosti je kritickým parametrom.

Energetický potenciál ukrytý v slame je značný:Potenciálne množstvo slamy, z ktorej by bolo možné časť využiť na energetické účely, je možné veľmi jednoducho určiť na základe štatistických údajov o produkcii obilnín. Hrubý odhad o produkcii slamy je možné získať z priemerných výnosov obilia, ktoré sa pohybujú na úrovni 4-7 ton/ha. V našich klimatických podmienkach je pomer slamy a obilia nasledovný:
 • pšenica 1,3 ton slamy/tonu obilia

 • ovos 1,1 ton slamy/tonu obilia

 • jačmeň 0,8 ton slamy/tonu obilia
 • Technická situácia

  Spaľovanie slamy prináša aj isté obmedzenia a dnes sa jej využitie sústreďuje len na veľké kotolne, od 300kW až do niekoľkých desiatok MW. V Dánsku bolo od roku 1980 postavených viac ako 70 spaľovní slamy. Ich výkon sa pohybuje od 0,6MW do 9MW. Účinnosť spaľovania slamy v kotloch je priemerne 80 až 85 %. Väčšina z nich spaľuje celé baly slamy s hmotnosťou 450 kg.

  Väčšie spaľovne slamy zvyčajne pozostávajú zo skladu, žeriavu, dopravného pásu, kotla, čistiaceho zariadenia odpadových plynov a komína. Prevádzka celého zariadenia býva plne automatická a bez obslužného personálu.


  Slama je dosť zložité palivo

  Je nehomogénne a z hľadiska energetickej hustoty zaberá veľký objem (10 až 20-krát väčší ako uhlie). Obsahuje chlórové zlúčeniny, ktoré môžu spôsobovať koróziu materiálov, hlavne pri vyšších teplotách. Napriek týmto ťažkostiam je spaľovanie slamy technicky zvládnuté a tiež veľmi ekonomické.  KVET zo slamy

  Čo znamená KVET? Je to skratka kombinovanej výroby energie a tepla.
  Vo veľkých kotolniach spaľujúcich slamu je možná aj výroba elektriny (vedľa T a TÚV)
  ak pridáme parnú turbínu alebo technológiu ORC.


  Ponúkame Vám dôveryhodnú dánsku technológiu na spaľovanie slamy.
  Copyright © 2006 - 2013 greenprojekt.sk
  Design: g.biz