Hlavná stránka  |  O firme  |  Projekty  |  Kontakty  Ak Vás zaujíma práve táto téma, kontaktujte našich odborníkov.

Čo sú to pelety?

Pelety patria do skupiny ekologických obnoviteľných zdrojov energie pre vykurovanie. Ide o palivo rastlinného pôvodu - fytopalivo.
Majú valcový tvar s priemerom 4 - 20 mm a dĺžku 10 - 50 mm. Rozlišujeme dve skupiny peliet:

1. Drevné pelety
Drevné pelety sa vyrábajú z čistých pilín a hoblín bez pridávania chemických látok. Ako spojivo tu pôsobí lignín obsiahnutý v samotnom dreve, ktorý sa pri vysokých teplotách spôsobených vplyvom trenia dostáva do plastického stavu. V poslednej dobe sa vyrábajú drevné pelety aj z cieľovo pestovaných rýchlorastúcich drevín.


2. Alternatívne pelety
Alternatívne pelety sú vyrobené zo slamy (pšenice, raže, sóje, jačmeňa, hrachu, repky) a poľnohospodárskeho odpadu (organický odpad vznikajúci pri priemyselnom čistení a sušení poľnohospodárskych plodín). Požadovaná pevnosť a trvanlivosť alternatívnych peliet sa získava aj pridaním odpadu z repky alebo slnečnice (2 - 3 % z celkového objemu) k slame a ostatnému poľnohospodárskemu odpadu pri peletizovaní. Tento odpad z olejnín znižuje spotrebu elektrickej energie pri výrobe, predlžuje dobu životnosti peletizéra a zvyšuje kvalitu alternatívnych peliet.


Tieto dve skupiny peliet sa v prvom rade od seba odlišujú v množstve popola zostávajúceho po spaľovaní. Popolnatosť je u drevných peliet 1% a
u alternatívnych peliet 3-10%. Drevné pelety sú drahšie palivo ako alternatívne pelety, lebo lesy na Zemi z roku na rok ubúdajú, a tým rastú aj náklady ťažby a dopravy surového dreva. Alternatívne pelety sú lacnejšie lebo sa vyrábajú z poľnohospodárskeho odpadu.História peliet

História peliet sa začína s drevnými peletami. V dvadsiatich rokoch minulého storočia sa začala rozširovať technológia ich výroby v Kanade a USA. Likvidácia veľkého množstva odpadu z drevopriemyslu (hobliny a piliny, atď.) pôsobila mnoho starostí. Jeho uskladnenie a doprava neboli ekonomické a samotné spaľovanie je technologicky ťažko realizovateľné. Nápad lisovania vyriešil problém.
V poľnohospodárstve sa spočiatku lisovanie používalo na výrobu granulovaného krmiva. Ten istý princíp sa aplikuje aj u alternatívnych peliet.Výhrevnosť peliet

* závisí od použitej suroviny
** Ceny sú s DPH bez ostatných nákladov ako uskladnenie, mesačný fix, atď
Ako sa vyrábajú pelety?

Pelety sa vyrábajú v špeciálnych lisoch pretláčaním biomasy pri vysokom tlaku cez matricu s množstvom otvorov a vzápätí sa odrezávajú na požadovanú dĺžku. Valcovitý tvar s priemerom 4 - 20 mm a s dĺžkou 10 - 50 mm dosiahneme s použitím matríc so štandardnými otvormi o priemere 3,2; 3,8-4,2; 4,8; 6 a 8 mm.
Existujú dva typy lisov:

Lis s horizontálnou matricou:

Lis s prstencovou matricou:Technické postupy výroby peliet

Zásobník na odpad z obilnín a olejnín

Požadovaná pevnosť a trvanlivosť alternatívnych peliet sa získava aj pridaním odpadu z repky alebo slnečnice (2 - 3 % z celkového objemu) k slame a ostatnému poľnohospodárskemu odpadu pri peletizovaní. Tento odpad z olejnín znižuje spotrebu elektrickej energie pri výrobe, predlžuje dobu životnosti peletizéra a zvyšuje kvalitu alternatívnych peliet.
Drvič slamy zo zásobníkom na balíkovanú slamu

Drvič tvorí prvú fázu mechanického procesu. Drvič slamy slúži na úpravu balíkovanej slamy do stavu vhodného na šrotovanie, to znamená že rozdrví slamu na kúsky 5-8 cm. Existujú aj drviče, ktoré rozdrvia slamu na kúsky 10-50 mm, čo znamená, že v jednom nahradzujú aj šrotovník (ak vyrábame homogénne pelety zo slamy).


Šrotovník

Šrotovník pripraví slamu rozdrvenú na malé kúsky už vhodné do lisu. Pripravená slama musí pozostávať na 70% z kúskov s rozmermi peliet, ktoré chceme vyrábať. To znamená, že ak chceme vyrábať pelety s priemerom 7-8mm, slama po fáze šrotovania musí pozostávať na 70% z kúskov veľkých iba 7-8mm.


Cyklón

Cyklón zabraňuje roznášaniu zrniek prachu, ktoré vznikajú pri šrotovaní biomasy, resp. cyklón oddeľuje vzduch od mechanicky upravenej hmoty.


Zásobník a miešač s digitálnou váhou na rôzne druhy komponentov

Zásobníky sú potrebné iba vtedy, ak plánujeme výrobu nehomogénnych peliet. Je možné vyrábať homogénne pelety aj čisto z jedného materiálu, zvyčajne to je slama. Avšak mnoho odborníkov radí používať prísadu ďalšieho poľnohospodárskeho výrobku alebo odpadu, zvyčajne to je odpad z olejnín (2-3% z celkového objemu).


Peletizér

Princíp prevádzky peletizéra nie je nový vynález. V poľnohospodárstve sa už dávno používali lisy na výrobu granulovaného krmiva. Peletizér pri vysokom tlaku pretláča biomasu cez matricu s množstvom otvorov a vzápätí odrezáva hotové pelety na požadovanú dĺžku. Rozdeľujeme dva typy lisov s odlišnými matricami - horizontálnou a prstencovou. Otvory matríc môžu mať štandardne priemer: 3,2; 3,8-4,2; 4,8; 6 a 8 mm.


Chladič a zásobníky na hotové pelety

Počas lisovania pri vysokom tlaku sa biomasa prehreje, preto hotové pelety musíme vychladiť.
Skladovanie

Pelety sú dlhodobo skladovateľné či už v podzemných alebo nadzemných silách, do ktorých sa pelety naskladnia pneumatickým dopravníkom priamo z prepravníka sypkých hmôt. Ďalšou možnosťou je skladovanie v takzvaných big bagoch (cca.600-700kg) alebo v menších 15 kg vreciach.


Výhrevnosť peliet

Výhrevnosť peliet je porovnateľná s výhrevnosťou hnedého uhlia.
Čo urobiť s popolom?

Spaľovaním fytopalív vzniká veľmi malé množstvo popola, ktorý je však výborným fosforečno-draselným hnojivom. Energetické využívanie biomasy je ekologickým prínosom z hľadiska znižovania emisií SO2, NOx a CO2.

Využívanie peliet na výrobu tepelnej energie

Využívanie biomasy (hlavne peliet, slamy a dreva) na výrobu tepelnej energie spaľovaním je dnes z ekonomického hľadiska výhodné už nielen v centrálnych kotolniach, ale aj v individuálnych kotloch rodinných domov.Kúrenie s peletami v domácnosti

Celoročná zásoba peliet potrebná na vykurovanie rodinného domu má objem asi 8 m3 a hmotnosť 5 ton. Môže byť uskladnená v osobitnej miestnosti, alebo v zásobníku priamo v dome, prípadne v jeho blízkosti. Zásobník môže byť plnený pneumaticky z cestného prepravníka. Skladovacie priestory musia byť suché, bez zvýšenej vzdušnej vlhkosti. Pri používaní peliet sa dá dosiahnuť minimálna náročnosť, až automatizácia obsluhy celého systému vykurovania. Zo zásobníka môžu byť pelety pomocou závitovkového dopravníka automaticky podávané priamo do kotla na základe údajov izbového termostatu.


Náklady prevádzky peletizačnej linky

Copyright © 2006 - 2013 greenprojekt.sk
Design: g.biz