Blog Single

25 sep

Výroba čistej energie – Pyrosolar

názov projektu: Výroba čistej energie – Pyrosolar  www.drevoprojekt.sk

miesto realizácie projektu: Nitriansky kraj, Okres Komárno, Kolárovo

Dátum začatia realizácie: 3/2011
Dátum ukončenia realizácie: 6/2012

Výška poskytnutého príspevku: 810.726,80 EUR
Riadiaci orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúrawww.siea.sk

Stručný popis projektu:
Predmetom projektu bola výstavba kombinovanej elektrárne na slnečnú energiu a biomasu s celkovým inštalovaným výkonom zodpovedajúcim OZE 0,407 MW.

Táto inštalácia sa skladá z:
– fotovoltaického parku s trackermi – 0,207 MW,
– zariadenia KVET – 0,200 MW (0,035 MW elektrický a 0,165 MW tepelný)

Projekt vo veľkej miere napomáha k ochrane životného prostredia, keďže premena slnečnej energie na elektrickú je ekologicky čistá, neprodukujúca žiaden toxický odpad, plyn, popolček ani hluk. Pri realizovaní projektu sa vypúšťanie emisií CO2 zníži ročne min. o 95 ton, čo je významný prínos k ochrane životného prostredia a trvalej udržateľnosti. Energia vynaložená na výrobu FV článkov sa vráti za 1,5 – 3 roky pri dlhej životnosti FVE, ktorá môže byť 25 až 30 rokov s potrebou minimálnej údržby.

Absolútna hodnota výroby energie z OZE: 1 873 MWh/rok.

Realizáciou projektu nastáva úspora energie v porovnaní KVET a samostatnej výroby tepla a elektriny z dreva a to 1 695 GJ/rok. Projekt mal kladný dopad aj na tvorbu pracovných miest, čo je dôležitý aspekt, keďže boli projektom vytvorené 2 nové pracovné miesta. Jedná sa o prvú kombinovanú elektráreň svojho druhu na Slovensku. Tým projekt prispel k zvýšeniu miery informovanosti spoločnosti o využití OZE, čo môže mať za následok zvýšenie záujmu o podobné projekty.

Miesto realizácie projektu sa nachádza v časti katastra mesta Kolárovo, okres Komárno. Pozemok je napojený na cestnú komunikáciu a je na ňom dostupné vzdušné vedenie 22 kV. Pozemok je rovinatý, čo je výhodné z pohľadu charakteru investície. Pri nerovnom teréne by bol dopad slnečných lúčov nerovnomerný, čo by mohlo mať za následok zníženie celkového výkonu elektrárne.

Hlavnou výhodou zvoleného umiestnenia projektu je však juhozápadná poloha pozemku a jeho lokalizácia v katastri mesta Kolárovo, kde priemerné slnečné žiarenie patrí medzi najvyššie na území Slovenska, vyše 1200 kWh/m2 za rok pri normálnych, priemerných poveternostných podmienkach.

Pyrolýza je tepelný rozklad biomasy bez prístupu splyňovacích médií (kyslík, vzduch, oxid uhličitý). Bežná pyrolýza spočíva v zohrievaní biomasy (ktorá je často rozdrvená a dodávaná do reaktora) za neprítomnosti vzduchu na teplotu 300 – 500 oC, až do doby kým z nej neuniknú všetky prchavé látky. V mnohých krajinách sveta sa dnes drevené uhlie vyrába pyrolýzou.