Blog Single

25 mar

Vývoj univerzálnej pyrolyzačnej linky na rôzne druhy biomasy

DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o.
názov projektu: Vývoj univerzálnej pyrolyzačnej linky na rôzne druhy biomasy www.drevoprojekt.sk

miesto realizácie projektu: Nitriansky kraj, Okres Komárno, Kolárovo

Dátum začatia realizácie: 06/2010
Dátum ukončenia realizácie: 2/2014

Výška poskytnutého príspevku: 814.380,80 EUR
Riadiaci orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra www.siea.sk

Cieľ projektu:
Zostavenie technického riešenia na využívanie obnoviteľných energetických zdrojov v procese pyrolýzy na úrovni úžitkového vzoru

Špecifický cieľ projektu:

– výskum a vyhotovenie kombinovaného obrábacieho a dávkovacieho zariadenia pre spracovanie biomasy – drevného odpadu a slamy
– vývoj optimálneho postupu a receptúry na spaľovanie biomasy v reaktore pyrolýzy
– získanie poznatkov pre efektívne priemyselné zhodnotenie druhotných surovín

Stručný popis projektu:

V rámci projektu prebiehal priemyselný výskum, ako aj experimentálny vývoj za účelom zdokonaliť technologické riešenie pyrolytického systému na úrovni úžitkového vzoru resp. patentu, ktorý umožní využívaťako vstup do pyrolyzačného procesu rôzne druhy biomasy. Realizovať predkladaný projekt bolo vhodné z dôvodu vývoja univerzálnej pyrolyzačnej linky s ktorou bude možné využívať rôzne druhy biomasy, napr. slamu v pyrolyzačnom procese, na rozdiel od terajších technických zariadení – pyrolyzérov, s ktorými je možné využívať jedine drevnú biomasu. Projekt prispel k vytvoreniu zariadenia, v ktorom je možné kombinovať rôzne vstupy organického pôvodu.

Po realizácii projektu boli výsledky a výstupy projektu prihlásené ako úžitkový vzor a patent na Úrade priemyselného vlastníctva SR:
1. Zariadenie na prípravu a dávkovanie biomasovej zmesi pre pyrolýzne procesy
2. Spôsob prípravy biomasovej zmesi, biomasová zmes a jej použitie