Blog Single

25 jan

Veterno-solárny elektrický akumulačný systém

HYDROGEN SLOVAKIA s.r.o.
názov projektu: Veterno-solárny elektrický akumulačný systém

miesto realizácie projektu: Nitriansky kraj, Okres Komárno, Kolárovo

Dátum začatia realizácie: 01/2011
Dátum ukončenia realizácie: 09/2015

Výška poskytnutého príspevku: 1.996.228,17 EUR
Riadiaci orgán: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ

Projektový partner: Žiadateľ, HYDROGEN SLOVAKIA s.r.o. má uzatvorené partnerstvo so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, ktorá je vrcholnou vzdelávacou a vedeckou ustanovizňou.

Cieľ projektu: Zvyšovanie miery spolupráce podniku a akademickej sféry pri aplikovanom výskume komplexného systému na akumulovanie na dodávku elektrickej energie z OZE.

Špecifický cieľ projektu: Aplikovaný výskum na získanie poznatkov o spoľahlivom postupe pre vyrovnanú dodávku elektrickej energie z OZE.

Tento projekt bol zameraný na aplikovaný výskum – kritický prieskum zameraný na získanie nových poznatkov a zručností pre vývoj nového postupu na dodávku spoľahlivej energie do elektrickej siete získanej kombináciou veternej a slnečnej energie, akumuláciou rôznymi spôsobmi a následnou spätnou premenou na el. energiu. Využitím získaných poznatkov a zručností bol zostavený postup dodávky el. energie, schopný dodať v požadovanom čase požadované množstvo energie a tým dodávať úplne vyrovnaný výkon, alebo kopírovať krivku dennej spotreby el. energie určitého celku.

Predmetom projektu bolo aj zostavenie spoločného výskumného centra, čo zahŕňa vytvorenie zložitého systému akumulácie a dodávky elektrickej energie (Veterno-solárny elektrický akumulačný systém), ktorý bol potrebný na priemyselný výskum najmä na overenie základov postupu.