Blog Single

25 feb

Dry fermentor ROTUNDA

INNOVATIVE PROJECT s.r.o.
názov projektu: Dry fermentor ROTUNDA

miesto realizácie projektu: Nitriansky kraj, Okres Komárno, Kolárovo

Dátum začatia realizácie: 02/2012
Dátum ukončenia realizácie: 01/2015

Výška poskytnutého príspevku: 926.398,15 EUR
Riadiaci orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúrawww.siea.sk

Cieľ projektu (výsledky projektu):
Cieľom projektu je výskum a vývoj technického riešenia na využívanie obnoviteľných energetických zdrojov – biomasy prostredníctvom suchej fermentácie na úrovni úžitkového vzoru.

Špecifické ciele (výsledky projektu):
– výskum technologického postupu suchej fermentácie
– vývoj a vyhotovenie prototypu suchého fermentora ROTUNDA
– podpora pozitívnych vplyvov výskumu a vývoja na životné prostredie
– získanie poznatkov na efektívne priemyselné zhodnotenie biomasy

Suchá fermentácia – proces anaeróbnej digescie, ktorý môže prebiehať až do obsahu sušiny 60 %. Hlavnou výhodou je, že výstupný digestát má vyšší podiel sušiny a ľahšie sa spracováva kompostovaním. Ďalšou výhodou je, že suchá fermentácia dokáže spracovať aj suroviny, ktoré sú pre mokrú fermentáciu problematické (napr. piliny z podstielok tvoria pri mokrej fermentácii ťažko čerpateľné krusty).

V súčasnosti dostupných technológiách prebieha výroba bioplynu prostredníctvom suchej fermentácie vo fermentoch, ktoré majú tvar garáže. V každom fermentore prebieha výroba bioplynu samostatne po dobu 4-5 týždňov. Po uplynutí fermentačného procesu v jednotlivých fermentoroch, sa „garáž“ otvorí a pomocou nakladača sa vyskladňuje sfermentovaná biomasa a napĺňa novou surovinou. Tým sa proces výroby bioplynu prerušuje, t.j. je nekontinuálna a fermentačný proces musí začať odznova.

Po ukončení projektu bude prístupné technologické riešenie pre kontinuálnu suchú fermentáciu, pri ktorom nie je treba výrobný proces prerušovať. Dávkovanie vstupnej biomasy s podielom suchého materiálu cca. 40% z objemu biomasy, ako aj vyskladnenie sfermentovanej biomasy bude prebiehať kontinuálne, t.j. bez prerušenia výrobného procesu bioplynu. V rámci projektu prebiehal priemyselný výskum technologického riešenia a následne experimentálny vývoj technologického zariadenia, ktorého výsledkom bude prototyp. Vyhotovenie prototypu zrealizuje na základe zmluvnej spolupráce firma pôsobiaca v oblasti výskumu OZE. Žiadateľ si dal výsledný prototyp patentovať.