O nás

Poslaním spoločnosti

INNOVATIVE PROJECT s.r.o. je spoločne s klientmi hľadať inovatívne investičné a strategické riešenia a prenášať ich do praxe tak, aby zlepšovali konkurencieschopnosť a pružne reagovali na aktuálne potreby trhu. Náš prístup ku klientom je založený na vzájomnej dôvere, zodpovednom a lojálnom prístupe. Základom pri poskytovaní našich služieb je naša vysoká odbornosť a jedinečnosť riešení, ktoré ponúkame.

Pripravili sme viac ako 600 úspešných projektov (k 1.4. 2018) v celkovom objeme presahujúcom 30 miliónov EUR. Pracujeme zodpovedne a so zápalom – Máme radi nové výzvy, a preto každý projekt prežívame s Vami, vkladáme tam sami seba, svoje myšlienky, ale aj srdce. Sme vytrvalí – naše riešenia prinášajú klientom reálne výsledky, a preto vás podporujeme pri ich aplikácii do praxe.

ZISTIŤ VIAC

vypracovaných projektov

viac ako

600

úspešnosť projektov

odovzdaných

95

spokojných klientov

viac ako

450

Prečo sa obrátiť na nás?

Predpokladom úspešného čerpania eurofondov je kvalitne vypracovaný projekt, ktorý spĺňa všetky formálne náležitosti, zároveň reaguje na potreby trhu v danom regióne a nadväzuje na podnikateľský plán spoločnosti. Vypracovať kvalitný projekt si vyžaduje skúsenosti v procese prípravy.

Šetríme Vaše peniaze, čas a zdroje.       Hľadáme strategické riešenia.
Investujeme do inovácií.                        Podporujeme vedu a výskum.
Zodpovedný a lojálny prístup.                Vzájomná dôvera.
Vysoká odbornosť.                                 Jedinečné riešenia.

Pre Vašu základnú orientáciu v problematike Vám prinášame stručné vysvetlenie najčastejších pojmov.

Jadrom verejného sektora je verejná správa, ktorú tvorí sústava úradov s centrálnou alebo územnou pôsobnosťou. Okrem verejnej správy tvorí verejný sektor ďalší organizácie, ktoré poskytujú verejné služby (napr. nemocnice, školy, domy sociálnej starostlivosti, atď). financované z verejných prostriedkov. Od súkromného sektora sa verejný sektor líši predovšetkým tým, že nie je založený na ziskovom princípe a finančné prostriedky na svoje fungovanie získava z verejných rozpočtov, ktoré sa dosahujú prostredníctvom daní.

 

Vlastník právnická alebo fyzická osoba, ktorý je z dôvodu vlastníctva kompetentný rozhodovať o svojom vlastníctve a niesť dôsledky svojho rozhodnutia. Pre subjekty je financovanie z príjmov z predaja statkov na trhu za trhovú cenu. Cena je výsledkom vzťahu medzi ponukou a dopytom.

 

Hlavným poslaním fondu je poskytovanie finančných prostriedkov žiadateľom vo forme dotácií alebo úverov na podporu projektov v rámci činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.