PSK-MZP-009-2024-DV-EFRR

Detaily výzvy

kód: PSK-MZP-009-2024-DV-EFRR

Dátum vyhlásenia: 29.01.2024

Termín: 31.05.2024

Info

Výzva je zameraná na budovanie zberných dvorov a zefektívňovanie systémov zberu vytriedených komunálnych odpadov, ako aj rozširovanie systémov triedeného zberu o ďalšie zložky KO, za ktorých zber a nakladanie s nimi je, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zodpovedná obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne.