Ak Vás zaujíma práve táto téma, kontaktujte našich odborníkov.

Čo je bioplyn?

Bioplyn je zmes plynov, hlavne metánu CH4 (50-70%) a oxidu uhličitého CO2. Vzniká v procese vyhnívania biomasy bez prítomnosti kyslíka, ako výsledok látkovej výmeny metánových baktérií.

Načo slúži bioplynová stanica?

Ten istý proces, ktorý v prírode prebieha pri trávení prežúvavcov, prebieha vo veľkom v bioplynových staniciach riadeným procesom. Všetky bioodpady v prírode sa časom odbúrajú, ale bez využitia ako potenciálny zdroj energie. Bioplynové stanice riadeným procesom produkujú bioplyn (metán), ktorý sa využíva na výrobu tepelnej a elektrickej energie alebo na výrobu biopalív.

Integrovaný kolobeh recyklácie bioodpadu

Aké sú možnosti využitia bioplynu?

A) BEZ ÚPRAVY:
spaľovanie v kotloch na priamy ohrev,
výroba elektriny a tepla v kogeneračnej jednotke (po odsírení).

B) PO VYČISTENÍ NA TAKMER 100% CH4:
dodávanie bioplynu do plynárenskej siete alebo výrobcom tepla,
ako palivo na pohon nákladných a osobných automobilov, poľnohospodárskych strojov.

Čo sú to kogeneračné jednotky?

Využitím bioplynu vyrábajú elektrickú energiu a teplo.
V mokrých procesoch je 30-60% tohto tepla potrebných na vlastný ohrev fermentora.
V suchých procesoch je potrebných 5-10%..

Z tohto vyplýva, že pri výrobe elektriny vzniká nadbytok tepla.

Energetická bilancia bioplynovej stanice

Ako využívať nadbytok tepla?

 

 • dodávať teplo iným odberateľom (obce, mestá a podniky)

 

 • sušiarenské technológie (drevo, ovocie a zelenina)

 

 • temperované sklady

 

 • chov rýb v oteplenej vode

 

 • pestovanie teplomilných rastlín (skleníky, fóliovníky).

Ako využiť fermentačný odpad?

Najlepším spôsobom je používať ho bežne ako organické hnojivo kvôli nasledovným dôvodom:

 • znížený zápach
 • pokles emisií skleníkových plynov

 

 • znížený obsah patogénov

 

 • klíčivosť semien burín

 

 • plodiny ľahšie využijú živiny

 

 • substrát je biologicky stabilizovaný.

 

Aká je orientačná výťažnosť biomasy?

Aké sú najčastejšie používané biologické materiály na výrobu bioplynu?

Dôležitým faktorom pri voľbe jednotlivých materiálov pre proces anaeróbnej fermentácie je ich schopnosť a rýchlosť biologickej rozložiteľnosti. Procesy anaeróbnej fermentácie odbúravajú základnú biologicky rozložiteľnú biomasu simultánne, pričom cukry, tuky a bielkoviny patria medzi najlepšie rozložiteľné zložky.

Malá alebo veľká?

Investičné náklady bioplynovej stanice sa na tonu spracovaného biopaliva znižujú so zväčšením veľkosti zariadenia. Je to kvôli tomu, že mnohé veci sú v koncepcii bioplynovej stanice rovnaké, či hovoríme o veľkom alebo malom zariadení.

Max. výťažok bioplynu (m3/t substrátu) pre najčastejšie používané biologické materiály

Ponúkame Vám komplexný servis pri zriadení bioplynových staníc.
V spolupráci so zahraničnými firmami naplánujeme a zrealizujeme optimálnu
stanicu podľa Vašich potrieb a podmienok, vrátane dodania technológie.