Geotermálna energia

Ak Vás zaujíma práve táto téma, kontaktujte našich odborníkov.

Čo je geotermálna energia?

Je to vlastne vnútorná zásoba Zeme – ktorá vzniká z rozpadového tepla radioaktívnych látok s dlhým polčasom rozpadu. Geotermálna energia sa v dôsledku teplotného rozdielu medzi vrchnými a hlbšími zónami, cestou radiácie, prúdenia a vodivosti pohybuje k zemskému povrchu.

Geotermálne – je také územie, kde geotermická aktivita je pozorovateľná na povrchu Zeme.

Geotermálna energia v minulosti

Geotermálna energia vo forme geotermálnej vody bola využiívaná v histórii človeka už v dávnej minulosti. Podľa archeologických nálezov starovekí Rimania už pred 5000 rokmi využívali termálne pramene vo verejných kúpeľoch. V Taliansku v továrňach už na začiatku XIX storočia využívali termálne vody. Prvé artézske studne boli vŕtané na konci XIX. storočia.

Geotermálna energia dnes a v budúcnosti

Na Slovensku je doteraz evidovaných 116 geotermálnych vrtov. Geotermálne vody sa vyžívajú v poľnohospodárstve, na vykurovanie budov a rekreačné účely. V poľnohospodárstve sa geotermálne vody využívajú na vykurovanie skleníkov pri produkcii rýchlenej zeleniny ako aj kvetov. Geotermálna voda sa využíva aj v chove rýb.

Ďalším spôsobom zužitkovania geotermálnej energie je výroba elektrickej energie. Na tento spôsob využívania geotermálnej energie sa používa geotermálna voda s teplotou 150 °C. V dnešnej dobe sa uvažuje aj o vybudovaní geotermálnej elektrárne. Osobitnú skupinu tvoria tepelné čerpadlá, využívajúce geotermálnu vodu na výrobu tepla.

Rozloženie perspektívnych oblastí geotermálnych vôd na území Slovenska:

Bradlové pásmo

Perspektívne oblasti s geotermálnou vodou overené geotemálnymi vrtmi

Perspektívne oblasti geologicky zhodnotené pre účely vyhladaávania a prieskumu geotermálny vôd

Perspektívne oblasti s predpokladaným výskytom vôd na základe poznatkov o geologickej stavbe

Poskytujeme kompletné poradenstvo pri využívaní geotermálnych vrtov od
prieskumu lokality, plánovania až po samotnú realizáciu. Zabezpečíme
Vám dodávateľa technológie primeranej Vašim podmienkam a potrebám.

Tepelné čerpadlá

Voda. Zem. Vzduch. Sú to tri základné prvky v prírode, ktoré sú v jednom aj základným zdrojom života. Tieto tri prvky využívajú aj tepelné čerpadlá, aby vyrábali teplo a teplú úžitkovú vodu alebo práve naopak chladili.

Sú to zariadenia, ktoré využívajú okolité prostredie ako zdroj vstupnej energie a túto premieňajú na užitočnú tepelnú energiu. Funguje na princípe termodynamického procesu, pri ktorom sa odoberá teplo okolitému prostrediu a odovzdáva sa tepelnému médiu. Aby tento proces prebiehal v uzavretom cyklu, je potrebné dodávať energiu na pohon elektromotora kompresorového tepelného čerpadla (elektrická energia, plyn, nafta). Ako médium, z ktorého sa teplo odoberá môže slúžiť teplo zeme, okolitý vzduch, alebo tiež voda zo studní.

Podľa princípu fungovania rozlišujeme tri základné typy tepelných čerpadiel:
1. Elektrické tepelné čerpadlá – najbežnejšie používané v celej Európe.
2. Plynové tepelné čerpadlá
3. Absorbčné plynové tepelné čerpadlá

V Európe najbežnejšie používané tepelné
čerpadlá majú elektrický pohon:

Základné typy nízkopotencionálneho tepla (zdroja vstupnej energie):

– teplo zeme      – teplo vody      – teplo vzduchu

Čo znamená vykurovací faktor
(ang. COP pri elektrických tepelných čerpadlách)?

Vykurovací faktor je veľmi dôležitým parametrom tepelných čerpadiel. Vyjadruje pomer dodávaného tepla k množstvu spotrebovanej energie. Vykurovací faktor závisí od vstupnej a výstupnej teploty, od typu kompresora atď. Dodávatelia preto zadajú vykurovací faktor pre danú teplotu vstupného a výstupného média. U tepelných čerpadiel je pomer vykurovacieho výkonu a elektrického príkonu je vždy väčší ako jedna. V domácnostiach sa najčastejšie používajú tepelné čerpadlá s vykurovacím faktorom okolo 3. To znamená, že z 1kWh príkonnej elektrickej energie čerpadlo „vyrobí“ asi 3 kWh tepelnej energie.

Prečo si vybrať čerpadlo?

Tepelné čerpadlá sú energeticky efektívne, resp. hospodárne aj enviromentálne prijateľné vykurovacie zariadenia.

Energetická efektívnosť – tepelné čerpadlá sú efektívnejším vykurovacím systémom ako priame spaľovanie na výrobu tepla alebo iné systémy poháňané primárnymi energetickými zdrojmi, ako sú palivo a elektrina.

Enviromentálna hodnota – Tepelné čerpadlá v porovnaní s klasickými tepelnými zdrojmi, napr. kotlami na fosilné palivá, šetria primárne energetické zdroje, a tak priamo aj nepriamo znižujú tvorbu škodlivých emisií. Na celkovom množstve tepla potrebného na vykurovanie, ktoré je vyrobené tepelným čerpadlom, sa teplo z prírodného prostredia tj. nízkopotencionálne teplo podiela 60 až 70% a pohonná elektrická energia iba 30 až 40%. Práve preto tvorí ekologickú záťaž iba pohonná energia. Odpadové teplo sa ďalej recykluje a nespôsobuje ekologickú záťaž.

V roku 1997 bola globálna emisia vypočítaná na 22 miliard ton, z toho 30% bolo spôsobených vykurovaním budov a 3,5% priemyselnou činnosťou. Tepelné čerpadlá môžu znížiť emisie o 6 až 13 %. S ešte radikálnejším znížením môžeme počítať ak jako príkonný energetický zdroj budeme používať obnovitelné zdroje energie (napr. elektrická energia z veternej elektrárne, fotovoltaické panely).

Ekonomika tepelných čerpadiel – Zúžitkovanú energiu počas prevádzky tepelných čerpadiel tvorí iba v 30-40% elektrická energia (platená) a ostatných 60-70% pochádza z okolitého prostredia (okolitý vzduch z troposféry, povrchová voda a teplo zeme), čo je podľa zákona bezplatné.

Všeobecne môžeme povedať, že domácnosť s 10 kW tepelnou stratou, ktorá je vykurovaná tepelným čerpadlom, môže uspořit až 20 tis. Sk za rok.

Výkonnosť v % primerných energetických zrdojov:

Aplikácia tepelných čerpadel mimo domácností

Pri vykurovaní geotermálnou energiou vzniká odpadová voda s relatívne vysokou teplotou (cca. 30oC), ktorá by sa ešte mohla využiť na ďalšie vykurovanie.
Naša spoločnosť ponúka riešenie pre využitie odpadovej vody prostredníctvom tepelných čerpadiel.

Naša spoločnosť ponúka riešenie pre využitie odpadovej
vody prostredníctvom tepelných čerpadel.